موسیقی مازندرانی

موسیقی مازندرانی

محمدرضا درویشی

لیست آهنگ ها

هرایی (با کلام) گوش کنید
محمدرضا درویشی
دست نیزمه گوره " بر اساس اکبر(ذبیح) پهلوون" گوش کنید
محمدرضا درویشی
پلنگ سر کوه (با کلام) گوش کنید
محمدرضا درویشی
هَرایی (بی کلام) گوش کنید
محمدرضا درویشی
پغوم "بر اساس آق ننه، امیری، لیلی جان، کل حال و دریا گوش کنید
محمدرضا درویشی
دوش برار "بر اساس لیلا خانم" گوش کنید
محمدرضا درویشی
پلنگِ سرِ کوه (بی کلام) گوش کنید
محمدرضا درویشی