گلبانگ شجریان بت چین

گلبانگ شجریان بت چین

محمدرضا شجریان

لیست آهنگ ها

تصنیف بت چین آواز بیات اصفهان گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (سنتور) "آواز بیات اصفهان" گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف بت چین آواز بیات اصفهان گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف عشق تو دستگاه ماهور گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز تار دستگاه ماهور گوش کنید
محمدرضا شجریان