قطعه ۲۰ (روایت سه تار)

قطعه ۲۰ (روایت سه تار) گوش کنید روایت ها: ۱ (روایت ابوعطا)

محمدرضا ابراهیمی

امیرعباس ستایشگر

احسان ذبیحی فر