قطعه ۲ (روایت نی)

قطعه ۲ (روایت نی) گوش کنید روایت ها: ۱ (روایت ابوعطا)

محمدرضا ابراهیمی

امیرعباس ستایشگر

احسان ذبیحی فر