وای اَلا شاهِ شابو جان اَلا

وای اَلا شاهِ شابو جان اَلا گوش کنید رباب هراتی

محمد رحیم خوشنوازی