سیاه مو جان

سیاه مو جان گوش کنید رباب هراتی

محمد رحیم خوشنوازی