اُلَنگ اُلَنگ

اُلَنگ اُلَنگ گوش کنید رباب هراتی

محمد رحیم خوشنوازی