نغمه ی کشال در راگ بیهاگ

نغمه ی کشال در راگ بیهاگ گوش کنید رباب هراتی

محمد رحیم خوشنوازی