نغمه ی کلاسیک در راگ آهیر بیرو

نغمه ی کلاسیک در راگ آهیر بیرو گوش کنید رباب هراتی

محمد رحیم خوشنوازی