گل زرد

گل زرد گوش کنید رباب هراتی

محمد رحیم خوشنوازی