آی لیلی لیلی لاله ی سرا

آی لیلی لیلی لاله ی سرا گوش کنید رباب هراتی

محمد رحیم خوشنوازی