پاییز بی رحم

پاییز بی رحم گوش کنید عمر می گذرد

محمد مطیع الحق