همایون

همایون

محمد موسوی

لیست آهنگ ها

پیش درآمد (همایون) گوش کنید
محمد موسوی
درآمد (همایون) 2 گوش کنید
محمد موسوی
کرشمه (همایون) گوش کنید
محمد موسوی
چهار مضراب (همایون) گوش کنید
محمد موسوی
شوشتری (همایون) 1 گوش کنید
محمد موسوی
میگلی (همایون) گوش کنید
محمد موسوی
شوشتری (همایون) 2 گوش کنید
محمد موسوی
لیلی و مجنون (همایون) گوش کنید
محمد موسوی
بیداد (همایون) گوش کنید
محمد موسوی
چهار مضراب، فرود (همایون) گوش کنید
محمد موسوی
بیداد، شوشتری، همایون (همایون) گوش کنید
محمد موسوی
رنگ (همایون) گوش کنید
محمد موسوی
پیش درآمد (مخالف سه گاه) گوش کنید
محمد موسوی
درآمد مخالف (مخالف سه گاه) گوش کنید
محمد موسوی
نغمه ی مغلوب (مخالف سه گاه) گوش کنید
محمد موسوی
ادامه ی مخالف (مخالف سه گاه) گوش کنید
محمد موسوی
چهار مضراب مخالف (مخالف سه گاه) گوش کنید
محمد موسوی
حاجی حسنی (مخالف سه گاه) گوش کنید
محمد موسوی
مثنوی مخالف، فرود به سه گاه (مخالف سه گاه) گوش کنید
محمد موسوی
مقدمه (دشتی) گوش کنید
محمد موسوی
درآمد (دشتی) گوش کنید
محمد موسوی
دشتستانی (دشتی) گوش کنید
محمد موسوی
چهار مضراب (دشتی) گوش کنید
محمد موسوی
قطار (دشتی) گوش کنید
محمد موسوی
رنگ (دشتی) گوش کنید
محمد موسوی
پیش درآمد (همایون) 2 گوش کنید
محمد موسوی
درآمد (همایون) گوش کنید
محمد موسوی
کرشمه (همایون) 2 گوش کنید
محمد موسوی
چکاوک (همایون) گوش کنید
محمد موسوی
چهار مضراب (همایون) گوش کنید
محمد موسوی