ساز زندگی: قسمت پنچم_ترس از "موفق شدن" و کمال طلبی چطور مانع پیشرفت ما می شود؟

ساز زندگی: قسمت پنچم_ترس از "موفق شدن" و کمال طلبی چطور مانع پیشرفت ما می شود؟

محمد گیوه کی

سپهر سراجی

ساز زندگی: قسمت پنچم_ترس از "موفق شدن" و کمال طلبی چطور مانع پیشرفت ما می شود؟ گوش کنید
محمد گیوه کی
سپهر سراجی