تحمل کن

تحمل کن گوش کنید کاش نمی رفتی

محمد قلی پور