صدای زخمی

صدای زخمی گوش کنید کاش نمی رفتی

محمد قلی پور