صدات می کنم

صدات می کنم گوش کنید کاش نمی رفتی

محمد قلی پور