خداحافظ

خداحافظ گوش کنید کاش نمی رفتی

محمد قلی پور