چه خوبه

چه خوبه گوش کنید کاش نمی رفتی

محمد قلی پور