به یادت بیار

به یادت بیار گوش کنید کاش نمی رفتی

محمد قلی پور