تو ای پری کجایی

تو ای پری کجایی گوش کنید تنها ماندم

محمد اصفهانی