تنها ماندم

تنها ماندم گوش کنید تنها ماندم

محمد اصفهانی