روزی تو خواهی آمد

روزی تو خواهی آمد گوش کنید تنها ماندم

محمد اصفهانی