پریشان (بی کلام)

پریشان (بی کلام) گوش کنید تنها ماندم

محمد اصفهانی