اوج آسمان (بی کلام)

اوج آسمان (بی کلام) گوش کنید تنها ماندم

محمد اصفهانی