اوج آسمان

اوج آسمان گوش کنید تنها ماندم

محمد اصفهانی