مهر و ماه

مهر و ماه گوش کنید تنها ماندم

محمد اصفهانی