تا من بدیدم روی تو (بی کلام)

تا من بدیدم روی تو (بی کلام) گوش کنید ماه غریبستان

محمد اصفهانی