تا من بدیدم روی تو

تا من بدیدم روی تو گوش کنید ماه غریبستان

محمد اصفهانی