کمیل علی (بر اساس گوشۀ دیلمان)

کمیل علی (بر اساس گوشۀ دیلمان) گوش کنید ماه غریبستان

محمد اصفهانی