غم دلدار

غم دلدار گوش کنید ماه غریبستان

محمد اصفهانی