دیده بکشا

دیده بکشا گوش کنید ماه غریبستان

محمد اصفهانی