دیده بگشا (بی کلام)

دیده بگشا (بی کلام) گوش کنید ماه غریبستان

محمد اصفهانی