دکلمه شاعر 2

دکلمه شاعر 2 گوش کنید ماه غریبستان

محمد اصفهانی