علی ای همای رحمت

علی ای همای رحمت گوش کنید ماه غریبستان

محمد اصفهانی