ای همه هستی

ای همه هستی گوش کنید حسرت

محمد اصفهانی