عشق نهان بیکلام

عشق نهان بیکلام گوش کنید حسرت

محمد اصفهانی