دل تنگ بیکلام

دل تنگ بیکلام گوش کنید حسرت

محمد اصفهانی