به تو می اندیشم

به تو می اندیشم گوش کنید گلچین

محمد اصفهانی