مرو ای دوست

مرو ای دوست گوش کنید برکت

محمد اصفهانی