رنگ قدر

رنگ قدر گوش کنید تتی وا

محمد ابراهیم عالمی