کنده صدا

کنده صدا گوش کنید تتی وا

محمد ابراهیم عالمی