همدردی

همدردی گوش کنید تتی وا

محمد ابراهیم عالمی