افتاب کوه

افتاب کوه گوش کنید تتی وا

محمد ابراهیم عالمی