دل قرار

دل قرار گوش کنید تتی وا

محمد ابراهیم عالمی