چش به راه

چش به راه گوش کنید تتی وا

محمد ابراهیم عالمی