با اینکه تنهایی

با اینکه تنهایی گوش کنید با اینکه تنهایی

محمد علیزاده