یکی هست و هیچ نیست جز او

یکی هست و هیچ نیست جز او گوش کنید ذکر حق

محمدعلی قدمی