عذر آن تقصیر ها

عذر آن تقصیر ها گوش کنید ذکر حق

محمدعلی قدمی