مشنو ای دوست

مشنو ای دوست گوش کنید ذکر حق

محمدعلی قدمی